POLITYKA PRYWATNOŚCI - APLIKACJE MOBILNE


Privacy policy
Below we present the Privacy Policy of Ropam Elektronik s.c. regarding mobile applications used for remote service of devices manufactured by the company Ropam Elektronik s.c..
RopamNEO
RopamBasic
RopamOptima
RopamDroid
RopamDroidPro

Installing and using the application means agreeing of the following privacy policy:

Collection and use of information
We do not use customer information and we do not share it with anyone except in the cases described in this Privacy Policy.

Using the application for remote connection requires the use of:
- Device ID (unique device number assigned by the manufacturer),
- user's password (necessary to access the device),
- TCP / IP communication encryption key (16-character key generated in the device configuration program),
- adresów IP urządzenia (adresy nadane interfejsowi sieciowemu urządzenia),
- device IP addresses (addresses assigned to the device's network interface),
- the phone number of the SIM card used in the device (optional).
The data necessary to connect the application to the device is stored in the User application on his mobile device and in his device.
It is recommended that the User set the password for access to the application.
Ropam Elektronik s.c. does not collect and does not have the above data, but only allows a secure transparent transmission between the application and the user's device.
This transmission is secure and encrypted.
Applications use QR codes and encrypted text files to simplify import of data necessary to connect to the device.
Using the QR code scanning function means you agree to use the camera of the mobile device.

Application events and analytics.
Making a decision about using our application means agreeing to the use of analytical technologies provided by the manufacturer of the operating system.
Please be advised that in case of any error during user's work with the application, the operating system provider may process error reports saved in the device's event log. These data are collected only for the purpose of improving and developing applications.

Changes to this privacy policy.
Our privacy policy can be updated.
These changes come into effect immediately after they are posted on the site:
https://ropam.com.pl/firma/polityka-prywatnosci/

 

 

Polityka prywatności - aplikacje mobilne

Poniżej przedstawiamy Politykę Prywatności firmy Ropam Elektronik s.c. dotyczącą aplikacji mobilnych służących do zdalnej obsługi urządzeń produkowanych przez Ropam Elektronik s.c.
RopamNEO
RopamBasic
RopamOptima
RopamDroid
RopamDroidPro

Instalacja i używanie aplikacji oznacza wyrażenie zgody na przedstawioną poniżej politykę prywatności:

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji
Nie wykorzystujemy informacji o klientach i nie dzielimy się nimi z nikim poza przypadkami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności.
Używanie aplikacji do zdalnego połączenia wymaga wykorzystania:
- ID urządzenia (unikalny numer urządzenia nadany przez producenta)
- hasła użytkownika (konieczne do uzyskania dostępu do urządzenia)
- klucza szyfrowania komunikacji TCP/IP ( 16 znakowy klucz generowany w programie do konfiguracji urządzenia)
- adresów IP urządzenia (adresy nadane interfejsowi sieciowemu urządzenia)
- numeru telefonu karty SIM użytej w urządzeniu ( opcjonalnie)
Dane niezbędne do połączenia aplikacji z urządzeniem są przechowywane w aplikacji Użytkownika  na jego urządzeniu mobilnym oraz w jego urządzeniu.
Zaleca się ustawienie przez Użytkownika hasła dostępu do aplikacji
Firma Ropam Elektronik s.c. nie gromadzi i nie posiada powyższych danych a jedynie umożliwia bezpieczną transparentną transmisję pomiędzy aplikacją a urządzeniem Użytkownika.

Transmisja ta jest bezpieczna i zaszyfrowana.
Aplikacje wykorzystują kody QR oraz szyfrowane pliki tekstowe, w celu uproszczenia importu danych niezbędnych do połączenia z urządzeniem.
Korzystanie z funkcji skanowania kodu QR oznacza zgodę na korzystanie z kamery urządzenia mobilnego.

Zdarzenia i analityka aplikacji

Podjęcie decyzji o korzystaniu z naszej aplikacji oznacza zgodę na użycie technologii analitycznych dostarczanych przez producenta systemu operacyjnego
Informujemy, że w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu podczas pracy użytkownika z aplikacją, dostawca systemu operacyjnego może przetwarzać raporty o błędach zapisanych w rejestrze zdarzeń danego urządzenia. Dane te są gromadzone tylko i wyłącznie w celu doskonalenia i rozwoju aplikacji.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Nasza polityka prywatności może być aktualizowana.
Zmiany te wchodzą w życie natychmiast po ich zamieszczone na stronie:
https://ropam.com.pl/firma/polityka-prywatnosci/

Ropam Elektronik s.c.
os.Tysiąclecia 6A/1
32-400 Myślenice